诗词名句
诗词鉴赏

唐享太廟樂章 雍和二首 二


唐享太廟樂章 雍和二首 二
作者: 張說
朝代:
唐享太廟樂章 雍和二首 二
拼音:
['tang', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'yong', 'he', 'er', 'shou', 'er']
俎豆有馥,齊盛絜豐 。
['zu', 'dou', 'you', 'fu', 'qi', 'sheng', 'jie', 'feng']

亦有和羹,既戒既平 。
['yi', 'you', 'he', 'geng', 'ji', 'jie', 'ji', 'ping']

鼓鐘管磬,肅唱和鳴 。
['gu', 'zhong', 'guan', 'qing', 'su', 'chang', 'he', 'ming']

皇皇后祖,來我思成 。
['huang', 'huang', 'hou', 'zu', 'lai', 'wo', 'si', 'cheng']


简体:
唐享太庙乐章 雍和二首 二
俎豆有馥,齐盛絜丰 。
亦有和羹,既戒既平 。
鼓钟管磬,肃唱和鸣 。
皇皇后祖,来我思成 。

转载请注明出处诗词网 » 唐享太廟樂章 雍和二首 二