诗词名句
诗词鉴赏

傷妓人董氏四首 二


傷妓人董氏四首 二
作者: 張說
朝代:
傷妓人董氏四首 二
拼音:
['shang', 'ji', 'ren', 'dong', 'shi', 'si', 'shou', 'er']
粉蘂粘妝簏,金花竭翠條 。
['fen', 'rui', 'zhan', 'zhuang', 'lu', 'jin', 'hua', 'jie', 'cui', 'tiao']

夜臺無戲伴,魂影向誰嬌 。
['ye', 'tai', 'wu', 'xi', 'ban', 'hun', 'ying', 'xiang', 'shui', 'jiao']


简体:
伤妓人董氏四首 二
粉蘂粘妆簏,金花竭翠条 。
夜台无戏伴,魂影向谁娇 。

转载请注明出处诗词网 » 傷妓人董氏四首 二