诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 祈穀樂章 雍和


郊廟歌辭 祈穀樂章 雍和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 祈穀樂章 雍和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'qi', 'gu', 'le', 'zhang', 'yong', 'he']
殷薦乘春,太壇臨曙 。
['yin', 'jian', 'cheng', 'chun', 'tai', 'tan', 'lin', 'shu']

八簋盈和,六瑚登御 。
['ba', 'gui', 'ying', 'he', 'liu', 'hu', 'deng', 'yu']

嘉稷匪歆,德馨斯飫 。
['jia', 'ji', 'fei', 'xin', 'de', 'xin', 'si', 'yu']

祝嘏無易,靈心有豫 。
['zhu', 'gu', 'wu', 'yi', 'ling', 'xin', 'you', 'yu']


简体:
郊庙歌辞 祈谷乐章 雍和
殷荐乘春,太坛临曙 。
八簋盈和,六瑚登御 。
嘉稷匪歆,德馨斯饫 。
祝嘏无易,灵心有豫 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 祈穀樂章 雍和