诗词名句
诗词鉴赏

送忠州太守康昭遠等


送忠州太守康昭遠等
作者: 明皇帝
朝代:
送忠州太守康昭遠等
拼音:
['song', 'zhong', 'zhou', 'tai', 'shou', 'kang', 'zhao', 'yuan', 'deng']
端拱臨中樞,緬懷共予理 。
['duan', 'gong', 'lin', 'zhong', 'shu', 'mian', 'huai', 'gong', 'yu', 'li']

不有臺閣英,孰振循良美 。
['bu', 'you', 'tai', 'ge', 'ying', 'shu', 'zhen', 'xun', 'liang', 'mei']

分符侯甸內,拜手明庭裏 。
['fen', 'fu', 'hou', 'dian', 'nei', 'bai', 'shou', 'ming', 'ting', 'li']

誓節期飲冰,調人方導水 。
['shi', 'jie', 'qi', 'yin', 'bing', 'diao', 'ren', 'fang', 'dao', 'shui']

嘉聲馳九牧,惠化光千祀 。
['jia', 'sheng', 'chi', 'jiu', 'mu', 'hui', 'hua', 'guang', 'qian', 'si']

時雨侔昔賢,芳猷貫前史 。
['shi', 'yu', 'mou', 'xi', 'xian', 'fang', 'you', 'guan', 'qian', 'shi']

佇爾頌中和,吾將令卿士 。
['zhu', 'er', 'song', 'zhong', 'he', 'wu', 'jiang', 'ling', 'qing', 'shi']


简体:
送忠州太守康昭远等
端拱临中枢,缅怀共予理 。
不有台阁英,孰振循良美 。
分符侯甸内,拜手明庭里 。
誓节期饮冰,调人方导水 。
嘉声驰九牧,惠化光千祀 。
时雨侔昔贤,芳猷贯前史 。
伫尔颂中和,吾将令卿士 。

转载请注明出处诗词网 » 送忠州太守康昭遠等