诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 肅和


郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 肅和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 肅和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'shi', 'dian', 'wen', 'xuan', 'wang', 'le', 'zhang', 'su', 'he']
粤惟上聖,有縱自天 。
['yue', 'wei', 'shang', 'sheng', 'you', 'zong', 'zi', 'tian']

傍周萬物,俯應千年 。
['bang', 'zhou', 'wan', 'wu', 'fu', 'ying', 'qian', 'nian']

舊章允著,嘉贄孔虔 。
['jiu', 'zhang', 'yun', 'zhu', 'jia', 'zhi', 'kong', 'qian']

王化茲首,儒風是宣 。
['wang', 'hua', 'zi', 'shou', 'ru', 'feng', 'shi', 'xuan']


简体:
郊庙歌辞 释奠文宣王乐章 肃和
粤惟上圣,有纵自天 。
傍周万物,俯应千年 。
旧章允著,嘉贽孔虔 。
王化兹首,儒风是宣 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 肅和