诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 誠和


郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 誠和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 誠和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'shi', 'dian', 'wen', 'xuan', 'wang', 'le', 'zhang', 'cheng', 'he']
聖道日用,神幾不測 。
['sheng', 'dao', 'ri', 'yong', 'shen', 'ji', 'bu', 'ce']

金石以陳,弦歌載陟 。
['jin', 'shi', 'yi', 'chen', 'xian', 'ge', 'zai', 'zhi']

爰釋其菜,匪馨于稷 。
['yuan', 'shi', 'qi', 'cai', 'fei', 'xin', 'yu', 'ji']

來顧來享,是宗是極 。
['lai', 'gu', 'lai', 'xiang', 'shi', 'zong', 'shi', 'ji']


简体:
郊庙歌辞 释奠文宣王乐章 诚和
圣道日用,神几不测 。
金石以陈,弦歌载陟 。
爰释其菜,匪馨于稷 。
来顾来享,是宗是极 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 誠和