诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 祈穀樂章 舒和


郊廟歌辭 祈穀樂章 舒和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 祈穀樂章 舒和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'qi', 'gu', 'le', 'zhang', 'shu', 'he']
玉帛犧牲申敬享,金絲鏚羽盛音容 。
['yu', 'bo', 'xi', 'sheng', 'shen', 'jing', 'xiang', 'jin', 'si', 'qi', 'yu', 'sheng', 'yin', 'rong']

庶俾億齡禔景福,長欣萬宇洽時邕 。
['shu', 'bi', 'yi', 'ling', 'zhi', 'jing', 'fu', 'zhang', 'xin', 'wan', 'yu', 'qia', 'shi', 'yong']


简体:
郊庙歌辞 祈谷乐章 舒和
玉帛牺牲申敬享,金丝戚羽盛音容 。
庶俾亿龄禔景福,长欣万宇洽时邕 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 祈穀樂章 舒和