诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 承和


郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 承和
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 承和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'shi', 'dian', 'wen', 'xuan', 'wang', 'le', 'zhang', 'cheng', 'he']
萬國以貞光上嗣,三善茂德表重輪 。
['wan', 'guo', 'yi', 'zhen', 'guang', 'shang', 'si', 'san', 'shan', 'mao', 'de', 'biao', 'zhong', 'lun']

視膳寢門尊要道,高闢崇賢引正人 。
['shi', 'shan', 'qin', 'men', 'zun', 'yao', 'dao', 'gao', 'pi', 'chong', 'xian', 'yin', 'zheng', 'ren']


简体:
郊庙歌辞 释奠文宣王乐章 承和
万国以贞光上嗣,三善茂德表重轮 。
视膳寝门尊要道,高辟崇贤引正人 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 釋奠文宣王樂章 承和